Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 11:07:08
Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai hành động năm 2021 với phương châm 16 chữ
Kỳ Thành - Chí Cường - 08/01/2021 14:00
 
Phương châm hành động chung toàn ngành Kế hoạch Đầu tư trong năm 2021 là “Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”.
TIN LIÊN QUAN

Chiều 8/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Với 66 điểm cầu, bao gồm 63 điểm cầu tại phòng họp trực tuyến tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội nghị nhằm tổng kết công tác năm 2020, đánh giá lại cả quá trình 5 năm vừa qua, cũng như đề ra kế hoạch triển khai Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các khó khăn, vướng mắc

Cho biết hội nghị hôm nay mang tính nội bộ của ngành Kế hoạch và Đầu tư, các cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư của các bộ ngành, các đơn vị liên quan của các địa phương…, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị các ý kiến thảo luận cần đi thẳng vào vấn đề trọng tâm.

Hội nghị sẽ nghe Thứ trưởng Trần Quốc Phương và lãnh đạo 3 đơn vị thuộc Bộ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, báo cáo về các nội dung liên quan đến Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

“Hội nghị lần này không theo thông lệ là chọn các địa phương có kết quả tốt để báo cáo, mà tập trung để các địa phương có vấn đề vướng măc, khó khăn, cần hỗ trợ của trung ương, bộ ngành hoặc các địa phương  có cách làm hay, hiệu quả chia sẻ kinh nghiệm”, Bộ trưởng nói.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng sẽ có bài phát biểu “chia sẻ tâm tư với các đồng chí về tình hình đất nước, tình hình của ngành, gửi gắm kỳ vọng để ngành phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước”.

 
01/08/2021 14:37

Cơ quan tham mưu tổng hợp đã có nhiều đổi mới, cải cách mạnh mẽ

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, trong 5 năm 2016-2020, bối cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử từ đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, điều hành của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp đã có nhiều đổi mới, cải cách mạnh mẽ, đề ra phương châm hành động, tham mưu cho Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình mới và cùng với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước; phần lớn các đề án, phương án, kiến nghị của Bộ trình đã được cấp trên chấp nhận và công bố thực hiện.

Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa các cơ hội phát triển từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao đã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm qua, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong giai đoạn vừa qua là phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự liên tục và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý nhà nước có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực được Chính phủ giao, phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc phải triển khai thực hiện rất lớn”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

 
01/08/2021 14:40

5 bài học kinh nghiệm

Qua kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, Thứ trưởng cho rằng, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xác định đúng vấn đề cần nghiên cứu, tham mưu.

Hai là, theo dõi sát tình hình, biến động trong nước và quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đưa ra những phân tích và dự báo làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, hoạch định và tham mưu chính sách.

Ba là, tư tưởng đổi mới, sáng tạo, tư duy phát triển, có tầm nhìn là những phẩm chất thiết yếu của một người cán bộ kế hoạch và đầu tư.

Bốn là, để tham mưu tốt còn cần có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, có nhiệt huyết với công tác kế hoạch và đầu tư.

Năm là, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ. Chính sách muốn trúng, hiệu quả và khả thi phải được xây dựng theo hướng lấy nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng hưởng lợi làm trung tâm.

 
08/01/2021 14:39

13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thứ trưởng cho biết, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

(2) Phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội ngay sau khi được thông qua để triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, trong đó, cần tập trung vào các đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

(3) Xây dựng, hoàn thiện ngay các báo cáo về: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

(4) Nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn.

(5) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để kích thích tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh.

(6) Tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua. Tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án của Bộ quản lý; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án lớn…

(7) Phối hợp, triển khai tốt các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực và giảm chi phí dịch vụ logistics; thúc đẩy triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ để khai thác và tận dụng các ưu đãi, nhất là việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối qua các nền tảng số, xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử lớn.

(8) Tiếp tục rà soát, thu hẹp phù hợp các ngành, lĩnh vực kinh doanh mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Phối hợp hiệu quả các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách để sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; xây dựng và áp dụng khung quản trị doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực quốc tế tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công. Phối hợp xây dựng chính sách thử nghiệm (Sandbox) các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ mới, như: kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, đô thị thông minh,… đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Đẩy nhanh và triển khai toàn diện chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(9) Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và lớn; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để khai thác thị trường nội địa và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

(10) Tăng cường đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, triển khai chế độ báo cáo, xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến.

(11) Phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Đẩy nhanh việc lập và phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021-2030.

(12) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ…

(13) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ…

 
01/08/2021 14:41

Các văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo đều thể hiện vai trò tiên phong

Báo cáo về tình hình xây dựng thể chế, pháp luật giai đoạn 5 năm vừa qua, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Hào Hùng cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật luôn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xác định là nhiệm trọng tâm, được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong Chương trình công tác hằng năm.     

Trong 5 năm qua, hệ thống thể chế, pháp luật, chính sách trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê tiếp tục được đổi mới căn bản và toàn diện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ, Quốc hội ban hành 5 đạo Luật quan trọng, thiết yếu đối với hoạt động đầu tư công và môi trường kinh doanh, gồm Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành hàng loạt Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Đồng thời, để hỗ trợ và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025 và xây dựng cơ chế, chính sách cho việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với đầy đủ công năng kỹ thuật và thể chế vượt trội để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Cũng với mục đích đó, Bộ đã tích cực triển khai xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Chương trình chuyển đổi số.

Trong công tác xây dựng thể chế cho hội nhập, Bộ đã chủ trì đàm phán và xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu; Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu.

"Các văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo đều thể hiện vai trò tiên phong của Bộ trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh", ông Hùng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đi đầu trong việc đổi mới phương thức xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết luật nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ đã đề xuất Chính phủ xem xét hợp nhất 11 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để xây dựng, trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định quy định chi tiết các Luật này.

 
08/01/2021 14:50

Hợp nhất 5 nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư thành 2 nghị định

Nêu một số điểm mới của Luật Đầu tư 2020 và tình hình xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư, ông Hùng cho biết, theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công chủ trì xây dựng 05 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo và hợp nhất 5 Nghị định quy định chi tiết Luật này để xây dựng 2 Nghị định, gồm (1) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và (2) Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ 2 dự thảo Nghị định nêu trên và đang hoàn thiện nội dung theo ý kiến của các thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng ký, ban hành. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư để áp dụng ngay sau khi Nghị định được ban hành.

 
08/01/2021 14:55

Rút ngắn quy trình khởi sự kinh doanh, tạo nên bước tiến lớn

Báo cáo về Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Luật Doanh nghiệp 2020 được ban hành với mục tiêu tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn hơn nữa cho thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, với 5 cải cách quan trọng là: (1) cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; (2) cải thiện khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế; (3) nâng cao hiệu lực quản trị của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; (4) góp phần bổ sung kênh phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh và (5) tạo thuận lợi hơn cho việc tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp.

Để đảm bảo những quy định mới của Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay trong quá trình xây dựng Luật, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động dự thảo các Nghị định hướng dẫn, trong đó có Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Ngày 4/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, và Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

“Sau khi triển khai những cải cách này, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống chỉ còn 3 thủ tục với 6 ngày, giúp tạo nên bước tiến lớn trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam”, ông Tuấn cho hay.

 
08/01/2021 15:01

Lựa chọn được dự án PPP tốt sẽ giúp thu hút được nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, vốn nước ngoài

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. “Đây là lần đầu tiên khung pháp lý về đầu tư PPP được thiết kế ở cấp cao nhất - cấp Luật, tạo cơ sở pháp lý cao, vững chắc cho việc thực thi các dự án PPP trong thời gian tới”, ông nói.

Ngay sau khi Luật được thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút nhà đầu tư PPP, ông Nguyễn Đăng Trương đề nghị Bộ, ngành và địa phương lưu ý xử lý dứt điểm các dự án BT đang thực hiện ở bước phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đã ký kết hợp đồng và đang triển khai thực hiện, đảm bảo đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo quy định của Luật PPP và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PPP.

Luật PPP đã có quy định về việc áp dụng cơ chế chia sẻ giảm doanh thu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PPP sẽ có hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở để thu hút nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án PPP. Tuy nhiên, ông Trương cho rằng, Bộ, ngành và địa phương cần lưu ý việc áp dụng cơ chế chia sẻ giảm doanh thu phải được quyết định từ bước phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP; cùng với việc dự kiến nguồn lực để thực hiện việc chia sẻ giảm doanh thu bảo đảm tính khả thi của các hợp đồng PPP được ký kết.

Về mặt thực thi, trong quá trình chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới, Bộ, ngành và địa phương cần xác định rõ nhu cầu đầu tư, nguồn lực từ ngân sách có thể huy động; từ đó xác định rõ được phần thiếu hụt và cần huy động từ khu vực tư nhân.

Từ việc xác định rõ nhu cầu đầu tư, cần lựa chọn được dự án mới để đầu tư PPP một cách bàn bản. “Việc thực hiện lựa chọn dự án PPP cần phải thay đổi tư duy từ cơ chế “xin cho” sang cơ chế “phục vụ”. Lựa chọn được dự án PPP tốt sẽ giúp thu hút được nhà đầu tư, tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Trương phân tích.

Ông Trương cũng đề xuất, trong bối cảnh dịch Covid-19 tại các nước trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp; Bộ, ngành và địa phương cần triển khai các phương thức mới và sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư.

 
01/08/2021 16:34

Tại phần thảo luận, đại diện các địa phương đã nêu ý kiến về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch, phát triển các khu kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn... Lãnh đạo các vụ: Quy hoạch, Quản lý các khu kinh tế, Tổng hợp kinh tế quốc dân đã giải đáp các nội dung này.

 
01/08/2021 17:59

“Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”

Nhìn lại giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong những năm qua, Bộ đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách, nhiệm vụ nặng nề và quan trọng của đất nước.

“Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, chúng ta đã cùng nhau thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng, niềm tin của Đảng và Nhà nước đó là: đổi mới nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất và kịp thời nhất”, ông nói.

Nêu lại bối cảnh 5 năm trước - khi đất nước bước vào thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 với muôn vàn khó khăn, thử thách, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong cải cách và đổi mới, tham mưu nhiều chính sách then chốt để tạo động lực cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ với 11 nhiệm vụ nổi bật.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nêu nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, cần tập trung, thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu.

Thứ nhất, cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới, nhanh chóng theo hướng tích cực, theo kịp xu thế thời đại.

Thứ hai, cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế biển, đô thị lớn; tăng cường liên kết vùng; xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ.

Thứ sáu, ngoài công tác chuyên môn, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các vấn đề xã hội, tích cực thực hiện các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng để vừa duy trì được truyền thống nhân văn của con người ngành kế hoạch đầu tư, vừa thấu hiểu hơn các đối tượng chính sách, gần gũi hơn với nhân dân, từ đó bảo đảm được sự hiệu quả, công bằng trong thiết kế, xây dựng và thực thi chính sách.

“Toàn ngành phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm hơn nữa, với niềm khát vọng vươn lên mạnh mẽ, để đưa đất nước phát triển hơn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho những năm tới, sớm thực hiện hóa khát vọng phát triển đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Quốc hội”, Bộ trưởng kêu gọi.

Ông cũng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của ngành; duy trì được bản lĩnh kiên định, kiên trì, dám nghĩ dám làm, biết làm và phải làm bằng được với tinh thần “không có gì là không thể”; phải bước đi tiên phong với tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo, hướng tới vì hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

“Với tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị phương châm hành động chung toàn ngành Kế hoạch Đầu tư trong năm 2021 là “Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư