Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 11:09:43
75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tiên phong trong đổi mới
Suốt chặng đường 75 năm qua, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
MPI - 01/01/2021 19:32
Bình luận bài viết này