Đấu giá quyền sử dụng đất sẽ có quy định mới
Nguyễn Lê - 08/08/2023 17:27
 
Dự kiến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào chiều 16/8, trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu.
.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa gửi Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Theo tờ trình, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (Dự thảo) vẫn giữ nguyên một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn về đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá.

Ngoài ra, Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định: về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, điều kiện hành nghề đấu giá, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản;  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá theo lộ trình phù hợp.

Việc sửa đổi, bổ sung còn liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đảm bảo phù hợp với thực tiễn, khả thi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản, người tham gia đấu giá, đồng thời tăng cường tính chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản cũng được sửa đổi. 

Theo tờ trình, Dự thảo sửa đổi, bổ sung 25 điều, khoản và bổ sung 1 điều mới. Một số điểm mới đáng chú ý như bổ sung quy định mới về thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và trách nhiệm xét duyệt yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá của người có tài sản trong trường hợp đấu giá một số tài sản đặc thù. Như, quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để đảm bảo thời gian thẩm tra hồ sơ, xác định năng lực, điều kiện của người tham gia đấu giá.

Về nội dung này, dự thảo được Bộ Tư pháp công bố lấy ý kiến góp ý bổ sung: Trường hợp đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức đấu giá tài sản bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá không quá 10 ngày.

Tổ chức đấu giá tài sản gửi bản sao hồ sơ của người tham gia đấu giá có đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản cho người có tài sản trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ. Người có tài sản căn cứ quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá có trách nhiệm xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản người đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản thông báo cho người tham gia đấu giá đáp ứng yêu cầu, điều kiện, người tham gia đấu giá không đáp ứng yêu cầu, điều kiện chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Đồng thời, Dự thảo cũng bổ sung cách thức bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá bằng hình thức trực tuyến, bổ sung các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản như cha, mẹ vợ, chồng, con, anh, chị, em, công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động doanh nghiệp khác…

Quy định này nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá giữa những người này khi tham gia đấu giá, tờ trình nêu rõ. 

Dự thảo cũng bổ sung quy định việc đấu giá theo thủ tục rút gọn không áp dụng đối với tài sản là quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản, quyền sừ dụng tần số vô tuyến điện và các tài sản khác theo quy định của luật có liên quan.

Dự kiến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào chiều 16/8, trong phiên họp thứ 25 tới đây.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản