Duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của hai huyện trên địa bàn Hà Nội
Trang Nguyễn - 07/03/2019 09:43
 
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Đức và huyện Gia Lâm.
1
Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) 

Theo Quyết định số 998/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Đức gồm 22.625,08 ha diện tích đất tự nhiên phân bổ trong năm 2019. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 14.426,83 ha; đất phi nông nghiệp chiếm 6.831,53 ha; đất chưa sử dụng chiếm 1.366,72 ha.

Cùng với đó, Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Lâm với các nội dung chủ yếu như sau: diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019; danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 kèm theo (50 dự án với diện tích 425,84 ha).

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chính xác đối với các danh mục công trình, dự án cụ thể như sau:

Trong năm thực hiện, UBND huyện Mỹ Đức và huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2019.

UBND Thành phố giao UBND 2 huyện trên tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt; Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2019

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản