Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Gia hạn chậm nộp tiền sử dụng đất 2 năm
- 05/01/2014 10:44
 
bất động sản 2014 sẽ được tháo gỡ khó khăn
Bất động sản 2014 sẽ được tháo gỡ khó khăn bằng Nghi quyết 01/NQ-CP

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2014 tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, những vướng mắc và biện pháp khắc phục. Đồng thời, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách phù hợp với thị trường bất động sản.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các chủ đầu tư dự án bất động sản được Nhà nước giao đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính, chưa được gia hạn nộp tiền sử dụng đất mà chưa bán được hàng thì được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu cả cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đến khi Luật nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội xem xét thông qua. Nghiên cứu mở rộng quyền cho thuê, chuyển nhượng nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian được gia hạn tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Bên cạnh đó, giao Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân.

Giao Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án thí điểm liên thông thủ tục công chức, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Theo Nghị quyết này, Chính phủ cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp chậm triển khai, không có khả năng triển khai.

Tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng các nhóm khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo đề án đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Đồng thời, rà soát bổ sung cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung và một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, thiết yếu khách trong khu công nghiệp; rà soát bổ sung cơ chế phát triển hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp đối với các địa phương khó khăn.

Có giải pháp phù hợp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho lao động và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu công nghiệp; tổ chức trình, phê duyệt một số đề án thành lập kh hành chính - kinh tế đặc biệt.

5 thương vụ đầu tư BĐS chấn động 2013
Những đối tượng tham gia các thương vụ đầu tư bất động sản đều là những "đại gia" quen thuộc trên thị trường bất động sản.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản