Mỗi năm ngân sách sẽ thu được 70.000 tỷ đồng từ đất đai
- 19/11/2013 09:27
 
Nếu hoàn thiện các chính sách về đất đai mỗi năm sẽ thu ngân sách Nhà nước được khoảng 70.000 tỷ đồng.
Nếu hoàn thiện các chính sách về đất đai mỗi năm sẽ thu ngân sách Nhà nước được khoảng 70.000 tỷ đồng.

Đề án đặt mục tiêu, về tài chính đất đai, đổi mới, hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, Nhà nước chủ động điều tiết giá đất trong thị trường bằng quan hệ cung - cầu; bảo đảm xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Trong giai đoạn từ 2011- 2020, tổng thu ngân sách nhà nước về đất đai dự báo đạt 700.000 tỷ đồng, bình quân thu hàng năm đạt 70.000 tỷ đồng.

Về khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền thu được từ việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bán, chuyển nhượng cơ sở nhà, đất (cũ) dự báo đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Theo Đề án, về khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản kết cấu hạ tầng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Thu hút khu vực tư nhân đầu tư vốn để xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông; theo đó ngân sách nhà nước giảm bớt chi do thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng bình quân khoảng 42.000 tỷ/năm.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đề án cũng nêu rõ những giải pháp chủ yếu. Đối với nhóm giải pháp về tài chính đất đai, tiếp tục đổi mới chính sách tài chính về đất đai theo hướng Nhà nước chủ động điều tiết giá đất trong thị trường bằng quan hệ cung - cầu; bảo đảm xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của nhà nước; đẩy mạnh thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với nhóm giải pháp khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản nhà nước, đẩy mạnh công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đối với những cơ sở nhà, đất gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch phải thực hiện di dời; tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm sớm hoàn chỉnh và công bố công khai quy hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện; tạo nên quỹ nhà, đất dôi dư để bố trí, sử dụng theo quy hoạch của địa phương.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu hoàn thiện các chính sách về đất đai, từ nay đến năm 2020, mỗi năm sẽ thu ngân sách Nhà nước được khoảng 70.000 tỷ đồng/năm; khi hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, bán tài sản, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất thì Nhà nước sẽ thu được khoảng 100.000 tỷ đồng...

Xét trên kết quả thu NSNN, nếu như tổng thu về đất năm 2002 chỉ là 5.486 tỷ đồng (chiếm 4,43% thu NSNN) thì đến năm 2010 là 67.767 tỷ đồng (chiếm 11,21%). Năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế- xã hội gặp nhiều khó khăn, tổng thu (chưa bao gồm lệ phí trước bạ về nhà, đất) vẫn đạt 60.633 tỷ đồng (chiếm 8,07%) và năm 2012 đạt 53.952 tỷ đồng (chiếm 7,26%).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản