Phát triển đô thị thích ứng và bền vững
Như Chính - 05/05/2016 09:10
 
ADB viện trợ không hoàn lại Dự án “Phát triển đô thị thích ứng và bền vững” nhằm hoàn thiện Chiến lược phát triển đô thị quốc gia (NUDS).

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Phát triển đô thị thích ứng và bền vững” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Dự án trên được thực hiện 4 năm với tổng kinh phí 2.755.000 USD.

Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm giúp Bộ Xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển đô thị quốc gia (NUDS).

Dự án sẽ cụ thể hóa các mục tiêu quốc gia được nêu trong Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050, Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020 và Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 đến 2020, thông qua các kế hoạch hành động gắn liền với chương trình phát triển đô thị tại các địa phương; hướng dẫn cải thiện quy hoạch đô thị quốc gia, lồng ghép các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển đô thị.

Đồng thời, triển khai nghiên cứu áp dụng thí điểm một số chương trình phát triển đô thị và kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số đô thị tại các địa phương được lựa chọn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản