Phú Yên cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở
Hoàng Anh - 29/12/2021 08:12
 
Đến năm 2025, tổng diện tích đất ở toàn tỉnh Phú Yên cần để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở khoảng hơn 796ha; tổng kinh phí để phát triển nhà ở khoảng 77.000 tỷ đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030 của tỉnh Phú Yên nhằm dự báo nhu cầu nhà ở đô thị và nông thôn, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các Khu, cụm công nghiệp làm cơ sở để lập Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm trên địa bàn tỉnh, đồng thời dự báo mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030; xác định quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn Tỉnh …

Theo Chương trình này, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 tại Phú Yên có  diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 28,14 m² sàn/người (đô thị 31,81 m² sàn/người; nông thôn 23,65m² sàn/người). Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người (bằng với chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu của Quốc gia). Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10.339.676 m² sàn… Tổng diện tích đất ở toàn tỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2025 là khoảng 796,08 ha; tổng kinh phí để phát triển nhà ở khoảng 77.310 tỷ đồng...

Tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030.
Tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030.

Về mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030 thì diện tích đất ở cho nhu cầu phát triển nhà ở khoảng 699,21 ha. Tổng kinh phí để phát triển nhà ở khoảng 73.275 tỷ đồng... Cụ thể chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 31,77 m² sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người (bằng với chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu của quốc gia). Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng  8.960.785 m² sàn. Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố và thiếu kiên cố toàn tỉnh đạt 99,6% …

UBND tỉnh Phú Yên giao huyện, thị xã, thành phố triển khai Chương trình phát triển nhà ở này và thực hiện quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Trên cơ sở nhu cầu dự báo về nhà ở và nhu cầu sử dụng đất để phát triển nhà ở, bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. Tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng chi tiết các khu nhà ở để nhân dân biết và thực hiện…

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên có trách nhiệm tổ chức lập Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2021-2025) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản