Quảng Ngãi “than” khó bàn giao khu dân cư, khu đô thị sử dụng nguồn vốn khác
Nhiệt Băng - 19/09/2022 17:17
 
Việc tổ chức bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị được xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn chưa thực hiện được.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc đang gặp khó khăn trong công tác bàn giao các công trình khu dân cư, khu đô thị sử dụng nguồn vốn khác.

Theo đó, năm 2020, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5, Điều 124, Luật Xây dựng số 02/VBQH-VPQH ngày 15/4/2020 về bàn giao công trình xây dựng có nội dung “Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác theo quy định của Chính phủ”.

Đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành quy định cụ thể về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị theo khoản 5 Điều 124 Luật Xây dựng nói trên. Do đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay chưa tổ chức bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị được xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách cho các địa phương quản lý, khai thác sử dụng.

Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 4144/UBNDCNXD ngày 19/8/2021 về việc xây dựng quy định về bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó tại điểm 2 đã nêu rõ về nội dung bàn giao khu dân cư, khu đô thị khi UBND tỉnh chưa ban hành được quy định.

Cụ thể, trong thời gian chưa ban hành quy định về bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện có liên quan thống kê đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án khu dân cư, khu đô thị (vốn ngoài ngân sách Nhà nước) đã được Nhà nước khấu trừ (hoàn trả) chi phí đầu tư; trên cơ sở đó, làm việc cụ thể với Nhà đầu tư (thực hiện dự án) để tạm thời giao Nhà đầu tư tiếp tục quản lý, duy tu, bảo dưỡng và chịu trách nhiệm về an toàn công trình trong thời gian chưa bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Đồng thời với các phần việc trên, phải thường xuyên theo dõi việc quản lý của nhà đầu tư và kịp thời có giải pháp để đảm bảo việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản