Quảng Ninh triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Thu Lê - 02/11/2020 16:54
 
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 7370 chỉ đạo về công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phấn đấu hoàn thành, trình Thủ tướng trong tháng 6/2021.

Theo Văn bản 7370/UBND-QH1 của UBND tỉnh Quảng Ninh thì các sở chuyên môn như Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Du lịch, Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá kết quả triển khai các quy hoạch chiến lược của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý ngành của Sở. Kết quả phải gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 05/11/2020 để tổng hợp.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đánh giá kết quả triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo Quyết định 479/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2020. Phấn đấu hoàn thành việc lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh chậm nhất trong tháng 6/2021.

Quyết định 479/QĐ-TTg đã giới hạn phạm vi lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên đất liền 6.178,8 km2 và diện tích mặt biển trên 6.000 km2 (do tỉnh quản lý) của tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi 13 đơn vị hành chính: 4 thành phố (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 2 thị xã (Quảng Yên, Đông Triều) và 7 huyện (Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô).

Đồng thời, quyết định 479/QĐ-TTg đặt ra yêu cầu: Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là tư duy phát triển bền vững về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; tư duy về phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về hành động của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về mô hình và phương thức phát triển đặc sắc của Quảng Ninh, nhất là quá trình chuyển đổi mô hình từ “nâu” sang “xanh” đang mang lại hiệu quả to lớn, rõ nét. Tiếp tục nghiên cứu quan điểm phát triển không gian của tỉnh theo hướng “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều” với “Hai mũi đột phá” là khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây... phù hợp với chiến lược, quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là tư duy phát triển bền vững về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Ảnh: Hùng Sơn.
Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là tư duy phát triển bền vững về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Ảnh: Hùng Sơn.

Trước đó, ngày 26/10/2020, theo thông báo kế luận của ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, việc lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ được Liên danh Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG) – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Đăng – Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World (Liên danh VTG – Hải Đăng – Sunny World) tài trợ 100% kinh phí. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Công ty McKinsey. Hợp đồng tư vấn được ký kết giữa 3 bên là Đại diện UBND tỉnh, Liên danh VTG – Hải Đăng – Sunny World, Công ty McKinsey. Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết, Công ty McKinsey sẽ triển khai ngay việc lập Quy hoạch tỉnh.

Công ty McKinsey cũng chính là 1 trong các đơn vị tư vấn quốc tế đã thực hiện việc tư vấn lập 7 quy hoạch chiến lược tỉnh Quảng Ninh được công bố năm 2014. Bảy bản quy hoạch chiến lược này gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Quảng Ninh;  Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;  Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Các bản quy hoạch này đều do các tư vấn hàng đầu thế giới tham gia, như: McKinsey, BCG (Mỹ), Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản)... với sự tham gia ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các Bộ, Ngành thẩm định và Hội đồng nhân dân phê duyệt. Thời điểm đó, Quảng Ninh đã huy động 237 tỷ đồng nguồn xã hội hóa để phục vụ cho công tác lập quy hoạch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản