Sử dụng chữ ký điện tử trong quá trình giao dịch đất đai
Hùng Võ (Vietnam+) - 05/08/2016 15:12
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Hà Nội cấp sổ đỏ trong vòng 14 ngày. Ảnh: CTV/Vietnam+
Hà Nội cấp sổ đỏ trong vòng 14 ngày. Ảnh: CTV/Vietnam+

Theo dự thảo, cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giao dịch điện tử về đất đai sẽ sử dụng chữ ký điện tử, bao gồm chữ ký số (một dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã khóa công khai) và các loại chữ ký điện tử khác theo quy định của pháp luật.

Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người ký.

Khi sử dụng chữ ký điện tử, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền thỏa thuận, lựa chọn sử dụng loại chữ ký điện tử theo theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật về chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Dự thảo cũng quy định các trường hợp giao dịch đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử như: Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; trao đổi văn bản trong cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; trao đổi văn bản giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với các cơ quan có liên quan; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trong giao dịch điện tử về đất đai.

Ngoài các giao dịch điện tử về đất đai nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (được Chính phủ giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định), có thể quyết định các giao dịch điện tử khác để phù hợp với tình hình thực tế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản