Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 04 năm 2024,
Bình Định đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Linh Đan - 01/02/2023 19:09
 
22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng được tỉnh Bình Định đơn giản hóa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân.

UBND tỉnh Bình Định vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022.

Trong đó, về lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 để đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 để đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã được rút ngắn theo đúng Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Cụ thể là Bình Định đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng (điểm a khoản 1 Mục II Chỉ thị số 08/CT-TTg).

Đối với dự án nhóm B còn tối đa 49/63 ngày so với Chỉ thị số 08/CT-TTg (giảm 33/19 ngày); dự án nhóm C còn tối đa 44/63 ngày so với Chỉ thị số 08/CTTTg (giảm 38/19 ngày). Riêng trường hợp do cùng một cơ quan thực hiện thủ tục thẩm định và cấp Giấy phép xây dựng thì rút ngắn thời gian giải quyết còn tối đa 36/19 ngày so với Chỉ thị số 08/CT-TTg (giảm 41/19 ngày). Trong đó, một số thủ tục đã được rút ngắn hơn, vượt mức so với Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Cụ thể, về thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Rút ngắn thời gian thực hiện thẩm định Dự án/Dự án điều chỉnh Dự án nhóm B còn 20/25 ngày so với Chỉ thị số 08/CT-TTg; Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng: Rút ngắn thời gian giải quyết còn tối đa 12/20 ngày so với Chỉ thị số 08/CT-TTg; trường hợp do cùng một cơ quan thực hiện thủ tục thẩm định và cấp Giấy phép xây dựng thì rút ngắn thời gian giải quyết tối đa còn 5/20 ngày so với Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy cũng được rút ngắn theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Chỉ thị số 08/CT-TTg).

Theo đó, Dự án thiết kế quy hoạch, không quá 10/20 ngày làm việc so với Chỉ thị số 08/CT-TTg. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng không quá 10/20 ngày làm việc so với Chỉ thị số 08/CT-TTg đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C. Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Bình Định cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện, cấp, thoát nước (điểm c khoản 1 Mục II Chỉ thị số 08/CT-TTg): Thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện, cấp, thoát nước còn tối đa 7/7 ngày so với Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Bình Định có nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang
Liên danh, gồm Công ty Tuấn Dung, Công ty Bất động sản Đông Đô, Công ty Công nghệ Hoàng Thành, được công nhận là nhà đầu thực hiện Dự án Khu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư