Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
CTCP XDCTGT 419 mời họp Đại hội đồng Cổ đông
- 16/04/2014 06:02
 
Công ty Cổ phần XDCTGT 419 trân trọng thông báo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XDCTGT 419

Công ty Cổ phần XDCTGT 419 trân trọng thông báo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Thời gian Đại hội: 1 buổi, bắt đầu từ 07h30 ngày 29/04/2014

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần XDCTGT 419 – Số 01 Nguyễn Du – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.

  1. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả SXKH năm 2013, phương hướng kinh doanh năm 2014 của Giám đốc điều hành;

+ Báo cáo tài chính năm 2013, phương án phân chia lợi nhuận, phương án trả thù lao, chia quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, phương án tăng vốn điều lệ;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo về sửa đổi điều lệ;

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

+ Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thảo luận và thông qua các nội dung khác.

  1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần XDCTGT 419 tính đến thời điểm 28/04/2014. (Giấy đăng ký dự hợp: tải về tại đây)

  1. Ủy quyền tham dự Đại hội:

+ Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Phòng thư ký HĐQT Công ty theo đường bưu điện hoặc Fax về số 0383.856265, trước ngày 20/04/2014;

+ Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền; (Giấy ủy quyền: tải về tại đây)

+ Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty. (Danh sách đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XDCTGT 419 trân trọng kính mời các Cổ đông của Công ty về tham dự Đại hội.

Trân trọng kính báo!

                                                                           T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                               CHỦ TỊCH

 

                                                                                   Đặng Viết Thanh

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư