Làm thay phần việc của nhà thầu khác trong liên danh Làm thay phần việc của nhà thầu khác trong liên danh
Anh Ngọc | 14/12/2018 07:42
Luật Đấu thầu quy định, trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh; nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng.
1 2 3 4 5