Tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu? Tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu?
Anh Ngọc | 21/10/2018 07:38
Theo quy định nếu cá nhân tham gia tổ chuyên gia là công chức thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc cơ quan quản lý Nhà nước thì không thuộc đối tượng cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định nêu trên.
1 2 3 4 5