Được chỉ định thầu dự án có 20% vốn từ ngân sách, 80% vốn doanh nghiệp tư nhân tài trợ? Được chỉ định thầu dự án có 20% vốn từ ngân sách, 80% vốn doanh nghiệp tư nhân tài trợ?
Anh Ngọc | 26/05/2019 07:37
Trường hợp dự án của cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng vốn Nhà nước thì việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.
1 2 3 4 5