Phải kê khai cụ thể phần việc của công ty mẹ, công ty con khi dự thầu? Phải kê khai cụ thể phần việc của công ty mẹ, công ty con khi dự thầu?
Anh Ngọc | 14/07/2018 07:17
Theo quy định, việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.
1 2 3 4 5