Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới
- 11/02/2016 19:43
 
Năm mới Bính Thân 2016 đã tới với bao kỳ vọng lớn lao, nhưng dự báo cũng có không ít khó khăn phía trước.

Trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa kết thúc thắng lợi; toàn dân chuẩn bị gửi gắm niềm tin vào lá phiếu bầu bộ máy lãnh đạo kế tiếp tại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; trong điều kiện không gian hội nhập ngày càng rộng mở với những thời cơ và thách thức đan xen, Báo Đầu tư trân trọng trích giới thiệu thông điệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, thể hiện kỳ vọng, quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, trước hết là các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại hội XII biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên định, kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành công tốt đẹp của Đại hội XII cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

(Trích Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tháng 1/2016)

Vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Đại hội XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, hai năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới,” thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.n

(Trích Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tháng 1/2016)

Phát huy mạnh mẽ nội lực và sức sáng tạo, cùng nhau hành động vượt qua mọi khó khăn, thách thức”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Gia nhập ASEAN là một quyết định chiến lược, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên trong triển khai chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và thực hiện tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong 20 năm đồng hành cùng ASEAN, với phương châm tham gia “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, Việt Nam nghiêm túc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ của một thành viên, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN, được các nước trong và ngoài khu vực ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, những thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế -  xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao cũng là những đóng góp quan trọng cho sự vững mạnh và nâng tầm vị thế của ASEAN.

Trong thời gian tới, để hội nhập Cộng đồng ASEAN thành công với vai trò, vị thế quốc gia lớn hơn, Việt Nam chúng ta phải phát huy mạnh mẽ nội lực và sức sáng tạo; cùng nhau hành động vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tranh thủ tốt các cơ hội thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Việt Nam sẽ thực thi nghiêm túc các cam kết hội nhập và hợp tác cùng các nước thành viên thực hiện thắng lợi Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.n

(Trích phát biểu nhân dịp Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng)

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Quốc hội đã có Nghị quyết quyết định mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội của năm 2016 là phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đồng thời cải thiện chất lượng tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển đồng bộ, hiệu quả và bảo đảm vận hành thông suốt các loại thị trường; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, cải cách giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân (…) , hạn chế chênh lệch giàu nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh gìn giữ hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia;...

(Trích phát biểu  bế mạc Kỳ họp thứ 10 Khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 27/11/2015)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành
Mùa Xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành. Sắc Xuân càng thêm tươi mới, nồng đượm, khi đúng dịp Đảng Cộng sản Việt Nam mừng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư