Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 18:19:55
Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước
Nguyễn Lê - 29/11/2021 13:32
 
Công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Sừa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê.
.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống giới thiệu nội dung cơ bản của Luật (Ảnh VT).

Một trong những điểm mới tại Luật Sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê là định kỳ 5 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại chỉ tiêu này.

Sáng 29/11 Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Sừa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê.

Luật này đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ hai, sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 17, điểm d khoản 2 điều 48 và thay thế danh mục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, lần sửa đổi này đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP).

"Quy trình biên soạn GDP, GRDP là quy trình mang tính kỹ thuật chuyên sâu, vì vậy Luật làm rõ trách nhiệm của cơ quan thống kê Trung ương và cơ quan thống kê cấp tỉnh, cũng như trách nhiệm phối hợp của thống kê Bộ, ngành liên đến việc cung cấp và sử dụng các thông tin thống kê cho công tác biên soạn và đánh giá lại quy mô GDP, GRDP thường xuyên và định kỳ", ông Thống nhấn mạnh.

Nhiệm vụ tiếp theo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Võ Thành Thống nói, trong quá trình biên soạn GDP, có nhiều vấn đề phát sinh cần phải rà soát, đánh giá lại cả trong ngắn hạn và dài hạn. Đánh giá lại quy mô GDP trong quá trình biên soạn số liệu GDP và lập hệ thống tài khoản quốc gia là công việc thường xuyên và định kỳ ở mỗi quốc gia.

Luật mới cũng sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin, thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Với Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, lần sửa đổi này giữ nguyên 129 chỉ tiêu, sửa tên 43 chỉ tiêu, bổ sung 58 chỉ tiêu và bỏ 14 chỉ tiêu.

Theo ông Võ Thành Thống, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới trong thời gian gần đây.

 Cụthể, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: 19 chỉ tiêu. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 là 17 chỉ tiêu. Phát triển bền vững 52 chỉ tiêu. Chuyển đổi số, kinh tế số 22 chỉ tiêu. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 12 chỉ tiêu. Giới và bình đẳng giới 26 chỉ tiêu.

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Cụ thể là chỉ tiêu thống kê giới ở cấp độ toàn cầu: 10 chỉ tiêu; chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu: 33 chỉ tiêu; chỉ tiêu thống kê cấp độ ASEAN: 29 chỉ tiêu; chỉ tiêu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu (IDI): 5 chỉ tiêu; Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới: 3 chỉ tiêu.

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật các chỉ tiêu thống kê phản ánh, dự báo, đo lường sự phát triển của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh: 24 chỉ tiêu. Kinh tế tuần hoàn 5 chỉ tiêu; Kinh tế bao trùm: 07 chỉ tiêu.

Ngoài ra, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu thống kê phản ánh liên kết vùng và nhóm yếu thế, gồm 11 chỉ tiêu về môi trường và biến đổi khí hậu; 132 chỉ tiêu vùng, liên kết vùng, 14 chỉ tiêu về trẻ em.

Với hai điều, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư