Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội: 9 nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh
Xuân Bách - 17/07/2023 20:45
 
TP. Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 3/2/2023, của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho người nông dân trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân; 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững; Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn;

Xây dựng Nông thôn mới văn minh, hiện đại theo hướng phát triển đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, cải thiện nhanh điều kiện sống ở các vùng nông thôn; Hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn;

Bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương được giao phụ trách, định kỳ hàng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển thông thôn để tổng hợp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, mục tiêu, gắn với thực hiện hiệu quả chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư