Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 00:12:15
Những điểm mới về giao dịch trên UPCoM
Chí Tín - 27/03/2019 13:47
 
Theo Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 1/5/2019) về sửa đổi bổ sung quy định cho thị trường UPCoM, nhiều điểm mới đã được cập nhật.
Thông tư 13 quy định về hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)
Thông tư 13 quy định về hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)

Thông tư 13 áp dụng đối với các công ty đại chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, bổ sung quy định mới: doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về cổ phần hóa chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Thông tư cũng quy định rõ hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán, công ty đại chúng chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Thông tư 13 cũng đã sửa đổi, bổ sung và làm rõ đối tượng thực hiện đăng ký giao dịch áp dụng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương thức đấu giá công khai để phù hợp với các quy định pháp luật về chứng khoán và quy định về cổ phần hóa.


Cụ thể, Thông tư 13 đã bổ sung quy định doanh nghiệp cổ phần cùng năm đăng ký giaodichj thì khi nộp hồ sơ để HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước đã kiểm toán của doanh nghiệp trong giai đoạn là doanh nghiệp Nhà nước. 

Đối với trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa trước năm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch dẫn đến báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch không đủ 12 tháng, HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

Bên cạnh đó, với các trường hợp báo cáo tài chính của công ty hợp nhất có sự tham gia của công ty niêm yết, mà sau hợp nhất không đủ điều kiện niêm yết và phải đăng ký giao dịch UPCoM thì HNX sẽ xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch đã được kiểm toán của công ty hợp nhất.

Trường hợp không có báo cáo tài chính năm liền trước, thì doanh nghiệp được sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty bị hợp nhất.

Bên cạnh đó, Thông tư đã bổ sung quy định về các trường hợp khác nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Sở giao dịch sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận để bao quát tất cả các trường hợp phát sinh.

Đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp  trong năm đăng ký giao dịch, Thông tư đã bổ sung việc doanh nghiệp  phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX  xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp đăng ký giao dịch.

Thông tư 13 cũng bổ sung quy định doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp trong năm đăng ký giao dịch thì ngoài báo cáo tài chính theo quy định, Thông tư đã bổ sung việc doanh nghiệp phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp đăng ký giao dịch.

Thị trường chứng khoán: Sàn UPCoM có nhiều "hàng hiệu"
Có số lượng doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như mức vốn hóa vượt trội so với 2 sàn niêm yết, song vì nhiều nguyên nhân mà sàn UPCoM chưa thu hút...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư