Thị trường chứng khoán: T+0 chờ cái hẹn 1 năm nữa Thị trường chứng khoán: T+0 chờ cái hẹn 1 năm nữa
NQS | 22/03/2019 09:46
Ðể mua cổ phiếu, nhà đầu tư phải có đủ tiền cho lệnh đặt mua ngay từ ngày T+0 nhưng phải 2 ngày sau, hàng mua mới về đến tài khoản và đủ điều kiện để đặt lệnh bán.
1 2 3 4 5