Hợp tác độc quyền với ngân hàng, công ty bảo hiểm gánh lỗ? Hợp tác độc quyền với ngân hàng, công ty bảo hiểm gánh lỗ?
Kim Lan | 26/05/2019 16:40
Năm 2018, Manulife Việt Nam lỗ trước thuế 2.721 tỷ đồng, Generali Việt Nam lỗ 997 tỷ đồng, Sun Life lỗ 304 tỷ đồng, Hanwha Life lỗ 186 tỷ đồng...
1 2 3 4 5