CII kỳ vọng hoạch lãi hơn 800 tỷ đồng, huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng CII kỳ vọng hoạch lãi hơn 800 tỷ đồng, huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng
Năm 2020, CII đưa ra 2 kế hoạch kinh doanh, thận trọng với doanh thu 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lợi nhuận ròng 808 tỷ đồng
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11