Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
ĐT - 15/04/2020 13:06
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 534/QĐ–NHNN ngày 30 tháng 03 năm 2020 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ – CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT – NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Xét đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam tại văn bản số 1266/HĐQT – TCB ngày 31/10/2019 và hồ sơ, tài liệu kèm theo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP – NHNN ngày 06/03/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam như sau:

“Điều 2: Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam là: 35.001.399.620.000 (Bằng chữ; Ba mươi lăm nghìn không trăm linh một tỷ ba trăm chín mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)”.

Điều 2. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP – NHNN ngày 06/03/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

Quyết định số 1624/QĐ – NHNN ngày 10/08/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư