Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 07:59:32
Tag: báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương
  • Lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng
    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo Đầu tư Online trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.