Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 06 năm 2023, 19:07:43
Tag: bị loại do đơn chào hàng ghi sai
  • Ứng thầu bị loại do đơn chào hàng ghi sai vài lỗi
    Trường hợp đơn chào hàng của nhà thầu đáp ứng các quy định của hồ sơ yêu cầu nhưng từ “đơn chào hàng” ghi thành “đơn dự thầu”, “hồ sơ yêu cầu” ghi thành “hồ sơ mời thầu”, “hồ sơ đề xuất” ghi thành “hồ sơ dự thầu” được coi là sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá.