Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2020, 20:43:46
Tag: bộ lao động – thương binh và xã hội
  • Phân loại lao động theo điều kiện lao động
    Tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.