Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 09:46:59
Tag: chủ tịch hĐqt kiêm tổng giám đốc pdr
  • Phát Đạt (PDR) đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng năm 2019
    Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) diễn ra sáng 30/3, PDR đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, gấp 4 lần thực hiện năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, tăng 24%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 90% lợi nhuận sau thuế đạt được.