Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 03:03:40
Tag: phân loại viên chức
  • Tiêu chí phân loại công chức cửa quyền, hách dịch
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.