Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 01 năm 2022, 17:28:06
Tag: văn kiện Đại hội xii
 • Kiên định Đổi mới để tránh tụt hậu
  Kiên định đường lối Đổi mới, thậm chí là đổi mới đồng bộ và toàn diện hơn nữa để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và thế giới. Đó là điều đã được khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra sáng qua (21/1/2016) tại Hà Nội.
 • 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII
  Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các Văn kiện Đại hội XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trong khi triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội trên các lĩnh vực, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
 • Phát triển kinh tế hợp tác: Chính sách đã đủ, trông chờ thực thi
  Một trong những nhiệm vụ nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường được Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đặt ra là tiếp tục đổi mới hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. “Cơ chế, chính sách đổi mới phương thức hoạt động kinh tế tập thể đã tương đối đầy đủ. Vấn đề còn lại là thực hiện”, TS. Phùng Quốc Chí, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ.
 • Lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng
  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo Đầu tư Online trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.