Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 07 năm 2021, 05:10:37

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, liên thông vào năm 2022
Kỳ Thành - 14/06/2021 17:14
 
Đây là mục tiêu được nêu trong Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ KH&ĐT.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 756/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về quan điểm chỉ đạo, Quyết định nêu rõ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, chú trọng việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Mục tiêu của Kế hoạch là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng gắn số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số phù hợp với mục tiêu tổng quát tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trong năm 2021, hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Năm 2022, hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, liên thông; Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

Giai đoạn 2023 - 2025, tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các đơn vị có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt mục tiêu mức độ hài lòng cùa tố chức, cá nhân đối với chất lượng cung câp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu có “một cửa” trực tuyến nhiều hơn trong dịch vụ công
Cần có “một cửa” trực tuyến nhiều hơn trong cung cấp dịch vụ công là 1 trong những nhiệm vụ mà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức giao cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư