Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 21:37:36
Tiền lương thấp, công chức thiếu động lực
Nguyễn Lê - 03/10/2023 07:26
 
Báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức, vừa được Chính phủ gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.
.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà đánh giá, tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp.

Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Đó là những thông tin được nêu tại báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức, vừa được Chính phủ gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Thừa ủy quyền Thủ tướng ký báo cáo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết, giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6/2022), các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức.Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Riêng tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tính đến nay đã tuyển dụng được 334 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ( 167 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; 167 cán bộ khoa học trẻ).

Bộ trưởng dẫn báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, cho biết, kết quả đánh giá công chức cả nước trong năm 2022 có 17,94% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 65,02% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11,26% hoàn thành nhiệm vụ; 5,78% không hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ tính trên tổng số 254.757 công chức).

Trong năm 2021 xử lý vi vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỷ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức); đến năm 2022 xử lý 10.442 công chức (tỷ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); số công chức bị bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Đánh giá chung, về kết quả, Bộ trưởng nêu rõ, công tác quản lý cán bộ, công chức đã có có nhiều đổi mới. Cơ chế, chính sách về công tác công vụ, công chức được sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng.

Báo cáo cũng nêu một số hạn chế, như các quy định về quản lý cán bộ, công chức tuy đã được thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhưng so với yêu cầu, đặc biệt trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo thì vẫn còn có nội dung chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình mới.

Chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. Việc thể chế hóa chủ trương tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo còn chưa rõ nét.

Việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ vẫn còn trình trạng bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chất lượng chưa cao, chưa có nhiều đổi mới cho phù hợp với tiến trình đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ.

Hạn chế nữa được Bộ trưởng nêu là việc đánh giá cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị còn chưa phản ánh đúng thực chất, chưa tạo động lực để phát huy hết năng lực của cán bộ, công chức. Đào tạo, bồi dưỡng một số nơi chưa thực sự gắn với quy hoạch và yêu cầu của vị trí việc làm. Chính sách tiền lương còn thấp, chưa thực sự tạo động lực để cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý với công việc.

Cạnh đó, trình độ, phẩm chất, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế.

Trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức. Hoạt động kiểm tra trên lĩnh vực công chức, công vụ tại nhiều nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Trong số các nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng đánh giá, tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ còn hạn chế; năng lực, phẩm chất, uy tín của một số cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại nhiều nơi chưa được coi trọng đúng mức.

Thời gian tới, Bộ trưởng cho hay, sẽ nghiên cứu tổng kết, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định về quản lý cán bộ, công chức tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12/2023 để báo cáo Quốc hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức cho phù hợp. Tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ và các quy tắc ứng cử của cán bộ, công chức.

Công việc tiếp theo được Bộ trưởng đề cập là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp về quản lý cán bộ, công chức gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực; xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư