Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 12:14:31
4 Phó thủ tướng, 22 thành viên khác của Chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn
Nguyễn Lê - 28/07/2021 15:55
 
Cả 27 thành viên Chính phủ mới được bầu, phê chuẩn đều tiếp tục đảm nhận trọng trách hiện tại.
.
Kết quả phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Chiều 28/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông:

1. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

2. Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

3. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

4. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung uơng Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Kết quả phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ tưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Bộ tưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông bà:

1. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

2. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

3. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

5. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

7. Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

9. Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

10. Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

12. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 10/2018), giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 11/2020), giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

17. Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

18. Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 11/2020), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

19. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

20. Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 11/2020) giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

21. Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 11/2020), giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

22. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (từ tháng 11/2020), giữ chức vụ Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ đã ra mắt Quốc hội chiều 28/7
Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ đã ra mắt Quốc hội chiều 28/7

Trước đó, ông Phạm Minh Chính đã đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới. Như vậy, cả 27 thành viên Chính phủ đều được phê chuẩn tiếp tục giữ trọng trách hiện tại.

Sau khi được phê chuẩn, Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ đã ra mắt Quốc hội.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Danh sách 4 Phó thủ tướng, 18 Bộ trưởng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm
Chiều nay (28/7), trước khi bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư