Bình Định phát triển 327 dự án nhà ở giai đoạn 2020 - 2025
Sơn Thắng - 30/04/2021 16:42
 
Đến năm 2025, Bình Định đặt mục tiêu phát triển 327 dự án nhà ở, với tổng vốn đầu tư gần 74.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định đã được duyệt.
Theo đó, đến năm 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,9m²/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m²/người.
Số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở là 327 dự án, trong đó Nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư là 202 dự án, Nhà ở xã hội là 30 dự án, Nhà ở tái định cư là 95 dự án.

Thành phố Quy Nhơn được dánh giá là điểm vàng phát triển các Dự án nhà ở
Thành phố Quy Nhơn được dánh giá là điểm vàng phát triển các dự án nhà ở


Dự án được phân bổ trên địa bàn  thành phố Quy Nhơn là 49 Nhà ở thương mại, 25 Nhà ở xã hội, 08 Nhà ở tái định cư. Thị xã An Nhơn là 14 Nhà ở thương mại, 02 Nhà ở xã hội. Thị xã Hoài Nhơn là 40 Nhà ở thương mại, 01 Nhà ở xã hội, 17 Nhà ở tái định cư. Huyện Tây Sơn là 16 Nhà ở thương mại, 01 Nhà ở xã hội, 05 Nhà ở tái định cư. Huyện Tuy Phước là 17 Nhà ở thương mại, 08 Nhà ở tái định cư. Huyện Vân Canh là 08 Nhà ở thương mại, 01 Nhà ở xã hội, 03 Nhà ở tái định cư. Huyện An Lão là 04 Nhà ở thương mại, 02 Nhà ở tái định cư. Huyện Vĩnh Thạnh là 11 Nhà ở thương mại, 13 Nhà ở tái định cư. Huyện Hoài Ân là 12 Nhà ở thương mại, 15 Nhà ở tái định cư. Huyện Phù Mỹ là 04 Nhà ở thương mại. Huyện Phù Cát là 27 Nhà ở thương mại, 24 Nhà ở tái định cư.
Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 là 73.891 tỷ đồng. Trong đó Nhà ở thương mại 29.216 tỷ đồng, Nhà ở cho các đối tượng xã hội 6.821 tỷ đồng và Nhà ở Nhà ở riêng lẻ người dân tự xây 37.854 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở; tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản