Đề xuất ban hành Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi
Linh Đan - 25/12/2023 14:45
 
Việc lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi là hết sức cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang và phát triển không gian kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Tờ trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi.

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, theo UBND tỉnh, để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Quảng Ngãi và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 2/6/2016.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 41, Luật Kiến trúc năm 2019, Quy chế quản lý hoạch, kiến trúc thành phố Quảng Ngãi (được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009) hết hiệu lực thi hành sau ngày 31/12/2021.

Từ thời điểm đó đến nay, công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, xây dựng trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn, nhất là công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do chưa có quy định quản lý mới thay thế, cụ thể về quy định diện tích tách thửa đất đủ điều kiện xây dựng, ban công, lô gia, chiều cao tầng, tầng cao tối đa…

Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc và danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn theo Luật Kiến trúc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị nhằm thay thế cho Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trước đây là hết sức cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý để kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang và phát triển không gian kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Tại khoản 4, Điều 14, Luật Kiến trúc quy định UBND cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi ban hành.

Vì vậy, UBND tỉnh cho rằng, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Theo UBND tỉnh, mục tiêu của việc xây dựng, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Quảng Ngãi nhằm quản lý kiến trúc và thực hiện Đồ án quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đã được duyệt; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng phát triển kiến trúc bền vững, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa trên phạm vi thành phố Quảng Ngãi; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý kiến trúc, xây dựng đối với UBND thành phố Quảng Ngãi, các cơ quan chuyên môn của thành phố, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan của thành phố Quảng Ngãi.

Việc xây dựng, ban hành Quy chế kiến trúc thành phố Quảng Ngãi còn tạo hành lang pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị; là căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế độ thị với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản