Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hai quận Hoàn Kiếm và Đống Đa
Vũ Lê (KTĐTOnline) - 19/02/2016 17:24
 
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp được phân bổ là 15,76 ha, đất phi nông nghiệp 512,99 ha.
Năm 2016, có 16 Dự án liên quan đến cắm mốc giới giải phóng mặt bằng tại quận Hoàn Kiếm
Năm 2016, có 16 dự án liên quan đến cắm mốc giới giải phóng mặt bằng tại quận Hoàn Kiếm

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận có 16 dự án liên quan đến cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất, 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 7 dự án mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

UBND TP chỉ đạo, trong năm thực hiện, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm đã được UBND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước 31/5/2016.

UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND TP phê duyệt; cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của quận Hoàn Kiếm; tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 31/10/2016.

Ngoài ra, UBND TP cũng vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa. TP giao UBND quận Đống Đa có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước 31/5/2016.

Ngoài ra, UBND quận Đống Đa có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất. Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản