Bộ Tài chính xin ý kiến về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù cho Hà Nội
Bộ Tài chính vừa xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.
Cùng với TP HCM, Hà Nội được hưởng nhiều cơ chế tài chính đặc thù để phát triển
Bộ Tài chính vừa xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Cụ thể, Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định: Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố là quỹ tài chính nhà nước được thành lập theo quy định tại điều 11 Luật Ngân sách nhà nước. UBND thành phố Hà Nội được phép tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc đã được bố trí vốn nhưng cần bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thời gian tạm ứng không quá 36 tháng, kể từ ngày tạm ứng.

Đồng thời dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nội dung Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước tại khoản 4, Điều 6 như sau: Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. 

Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND thành phố Hà Nội được quyết định:

Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định tại điểm d, điểm e khoản này.

Tỷ lệ trích nguồn thu được để lại theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có số thu lớn cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc các cơ quan, đơn vị này phải tự sắp xếp bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định, ngân sách nhà nước không bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị này.

Cho phép các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố Hà Nội quản lý sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định tại điểm d, điểm e khoản này.

HĐND thành phố Hà Nội được quyền quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư, để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố Hà Nội quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định cũng nêu rõ HĐND thành phố Hà Nội quyết định việc sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các chợ không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn do Hội đồng nhân dân phê duyệt.

Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách địa phương để nâng cấp, cải tạo, mở rộng; xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu (Phòng cháy, chữa cháy, thu gom xử lý rác, cấp nước...) trong các cơ sở đã có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công do Thành phố quản lý. Đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư sử dụng nguồn thu phí, phần được để lại cho đơn vị sự nghiệp công để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, sử dụng ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ các Tỉnh khác (trong nước), sử dụng ngân sách các quận hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội, để phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Thu Trang

Bình luận của bạn về bài viết...