Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 06:32:50
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình ký kết thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu
 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức lễ ký kết xây dựng mô hình Chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Bình đã xây dựng Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 25/5/2022.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ trong doanh nghiệp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chi bộ kiểu mẫu trước hết phải bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của cấp ủy các cấp ban hành; đồng thời nhấn mạnh thực hiện một số nội dung, yêu cầu đặc thù với tính chất nhiệm vụ chính trị, đặc điểm đội ngũ đảng viên trong mỗi loại hình chi bộ để phát huy thế mạnh, giảm thiểu hạn chế, nhờ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án số 02-ĐA/TU tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch, triển khai đăng ký và tổ chức thực hiện việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Các đơn vị ký kết xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025

6 đơn vị tham gia ký kết gồm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Bình, Đảng ủy Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao – chi nhánh Thái Bình, Đảng ủy Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình và Đảng ủy Công ty cổ phần Gốm sứ Long Hầu.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thống nhất đăng ký các nội dung xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Theo đó tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025".

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả khung tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong đó thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thời gian sinh hoạt theo Thông báo số 222-TB/TU, ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ ở các xã trong tỉnh”; triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Bình phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Bình cho biết: Cùng với việc quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, kết quả của các đơn vị trong thực hiện các nội dung ký kết xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu sẽ tạo luồng sinh khí mới cho hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo.

Qua đó, giúp các chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao chất lượng của chi ủy, bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối và các đơn vị được lựa chọn tham gia ký kết thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, về vị trí, vai trò của chi bộ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Các đảng ủy chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ban hành khung tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu theo mô hình "chi bộ 5 tốt". Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư phó bí thư chi bộ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của chi bộ.

Xây dựng, ban hành nghị quyết, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Triển khai có hiệu quả ứng dụng phần mềm “sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình” trong hoạt động của chi bộ.

Đối với các đơn vị tham gia ký kết, đề nghị xây dựng kế hoạch, giải pháp, xác định rõ lộ trình, tổ chức thực hiện hiệu quả việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tại đơn vị.

Thái Bình thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thái Bình vừa công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên. Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư