Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 10 năm 2021, 13:19:28
Điều kiện mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Anh Ngọc - 10/08/2021 07:10
 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên thì thuộc đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Độc giả Huỳnh Thị Diễm Đào (tỉnh Tây Ninh) đặt câu hỏi như sau: Công ty TNHH MTV do một người Việt Nam sở hữu. Người sở hữu đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho một người nước ngoài, được cấp visa 12 tháng tại Việt Nam. Giá trị chuyển nhượng là VND tương đương USD.

Công ty đã hoàn thành thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh (điều chỉnh năm 2021).

Người nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đề nghị ngân hàng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty, sau đó người này thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của công ty.

Tôi xin hỏi, việc thực hiện như vậy có đúng không, hay người nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mang tên cá nhân, sau đó chuyển tiền từ nước ngoài về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của cá nhân, sau đó thực hiện các khoản chi chuyển nhượng vốn góp? Tài khoản vốn có thể mở bằng USD hay VND (do hợp đồng chuyển nhượng ghi 2 giá trị, nhưng giấy phép kinh doanh ghi loại tiền VND)?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung kiến nghị bà Huỳnh Thị Diễm Đào được quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó:

- Khoản 2 Điều 3 quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp gấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp…”.

- Khoản 5 Điều 3 quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài... mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.

- Khoản 1 Điều 5 quy định: “Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên thì thuộc đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp có thể được mở bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi phù hợp theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN.

[Infographic] 7 tháng năm 2021, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD
Tính đến 20/7/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư