Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 04:34:10
Hà Nội: Điều chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thường trú
Thúy Nguyễn - 26/09/2023 15:20
 
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 3072/UBND-NC về việc triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ tại TP. Hà Nội, ngày 11/8/2023, UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 2519/UBND-NC về việc triển khai Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, trong đó có kèm theo mẫu “tờ khai xác nhận tình trạng chỗ ở hợp pháp, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký cư trú" để thống nhất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Để bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính, UBND TP. Hà Nội bãi bỏ, điều chỉnh lại nội dung tại mục 4 Công văn số 2519/UBND-NC ngày 11/8/2023, cụ thể: “4. Giao UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội và thống nhất nội dung xác nhận theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú.

Cụ thể, thông tin người đề nghị đăng ký thường trú: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tình trạng chỗ ở hiện nay (ghi rõ tình trạng đã mua, chuyển nhượng, hay được cho tặng, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc được ủy quyền...) tại địa chỉ (ghi rõ địa chỉ cũ, mới nếu có).

Thông tin người cho thuê, mượn, ở nhờ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với trường hợp cho thuê, mượn, ở nhờ); Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; Xác nhận hiện không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ..., diện tích cho thuê, mượn, ở nhờ là...m2 (Chủ tịch UBND cấp xã ký tên).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư