Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội: Tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Hạnh Phúc - 23/10/2022 09:07
 
UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 3497/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2022.

Theo đánh giá, thời gian qua, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội đã đạt kết quả tích cực. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng so với cùng năm 2021.

Để hoàn thành các chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp.

UBND Thành phố Hà Nội giao bảo hiểm xã hội Thành phố chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 26/8/2021, Công văn số 3088/UBND-KGVX ngày 21/9/2022 và các văn bản chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Phối hợp vố Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Sở Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách các hộ gia đình làm nông, lâm, diêm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn, các nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để làm căn cứ vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp các Phòng, Ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho từng tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

UBND giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết, lợi ích, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời tập trung tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và người sử dụng lao động từ đó thay đổi nhận thức và hành động,tự giác tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê danh sách các hộ gia đình làm nông, lâm, diêm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn, các nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để làm căn cứ vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tham gia bảo hiểm y tế cho 100% học sinh, sinh viên đang theo học, trong đó đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua đối với các cơ sở giáo dục.

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt 100% theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra,giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Đưa nội dung tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thí đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trực thuộc.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành Thành phố phối hợp bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; về trách nhiệm của người sủ dụng lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động, tạo chuyển biến tích cực của toàn thành phố về thực hiện chính sách an sinh, xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội Thành phố khuyến khích Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên các cấp kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thành Đoàn Hà Nội chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người sử dụng lao động, người lao động, đoàn viên; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của Đoàn viên là chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cơ sở trực thuộc.

UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao. Hằng tháng giao cơ quan bảo hiểm xã hội chủ trì báo cáo kết quả của Ban Chỉ đạo về đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo khen thưởng, phê bình đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổ chức Hội nghị đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác bảo hiểm học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Kết quả học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các cơ sở giáo dục Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 26/8/2021, Công văn số 3088/UBND-KGVX ngày 21/9/2022 và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, HĐND, UBND Thành phố.

Đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư