Hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu với gói thầu mua thuốc
Hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu là không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Độc giả Đinh Ngọc Thuấn - tỉnh Hưng Yên đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đang thực hiện đề án cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex. Tuy nhiên loại thuốc này chỉ có một đơn vị sản xuất và không có trên thị trường. Tôi đã tham khảo Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 58/2016/TT-BTC và tham mưu cho lãnh đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn do gói thầu có giá dưới 500 triệu đồng. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 54 và Khoản 1, Điều 79 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu là không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là gói thầu nằm trong hạn mức được chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với gói thầu mua thuốc được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...