Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 07:47:56
Kustocem thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường Coteccons
ĐT - 02/06/2020 13:39
 
Đại diện Kustocem Pte Ltd thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường Coteccons. Cụ thể như sau:
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Tên giao dịch: COTECCONS

Trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (+84) (28) 35142255 Fax: (+84) (28) 35142277

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Mã chứng khoán: CTD

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2020

1. Lý do và mục đích 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể  

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 13/7/2020

- Địa điểm thực hiện: Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường và đăng lên website Công ty chậm nhất 10 ngày trước khi diễn ra Đại Hội.

- Nội dung họp:

Chương trình cuộc họp

(i) chỉ định kiểm toán độc lập để kiểm tra đối với các hoạt động của Coteccons từ năm 2017 cho đến thời điểm hiện tại (Kiểm Toán Đặc Biệt). Ban Kiểm Soát (BKS) được giao quyền để quyết định tất cả các vấn đề liên quan kể cả việc quyết định đối với đội ngũ thực hiện việc kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn nhân sự nội bộ và/hoặc bên ngoài, phạm vi, nội dung hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc Kiểm Toán Đặc Biệt. Nội dung ban đầu của Kiểm Toán Đặc Biệt bao gồm các vấn đề sau và/hoặc nội dung khác do BKS toàn quyền quyết định:

- xác định liệu các điều kiện và căn cứ của việc giao hợp đồng thầu phụ và/hoặc đơn đặt hàng cho các bên có liên quan trong thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến nay có đã/là hoàn toàn tuân thủ Điều 36 của Điều Lệ hay không;

- liệu các điều kiện và căn cứ cho việc từ bỏ/không đấu thầu các hợp đồng lớn và sau đó được đấu thầu bởi và/hoặc được giao cho Ricons trong thời gian từ tháng 1 năm 2017 cho đến nay có đã/đang hoàn toàn tuân thủ theo Điều 25.4(c) và Điều 36 của Điều Lệ hay không;

- kiểm tra hồ sơ và bảng lương trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến nay cho các trường hợp chuyển nhân viên từ Coteccons sang các bên có liên quan trên cơ sở tạm thời, bán thời gian hoặc toàn thời gian có đảm bảo việc thu đúng và đủ các chi phí cho bên có liên quan được hưởng lợi từ việc chuyển nhân viên nói trên hay không; và

- kiểm tra vật liệu tồn kho, danh sách thuê máy móc, thiết bị trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay để kiểm tra các trường hợp chuyển máy móc, thiết bị hoặc vật liệu từ Coteccons cho các bên có liên quan theo dạng cho vay, cho thuê bán thời gian hoặc toàn thời gian có đảm bảo việc thu đúng và đủ các chi phí cho bên có liên quan được hưởng lợi từ việc thuyên chuyển nói trên hay không.

(ii) Thay đổi Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) hiện tại và bổ nhiệm HĐQT mới từ số ứng cử viên được đề cử bởi các cổ đông có quyền của Coteccons theo quy tắc đề cử ứng cử viên HĐQT và dựa trên nguyên tắc bầu dồn phiếu quy định tại Điều 24 của Điều Lệ.

Các nội dung khác và tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên website Công ty chậm nhất 10 ngày trước khi diễn ra Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 11-03, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, District 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: : contact@kusto.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

THAY MẶT CHO KUSTOCEM PTE. LTD.

Talgat Turumbayev

Đại diện có thẩm quyền

 


 

NOTIFICATION

Re: the Record Date to Participate in the Extraordinary Meeting of Shareholders

Respectfully to:

- Vietnam Securities Depository – Ho Chi Minh City Branch

- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Name of the stock issuer: COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trading name: COTECCONS

Head office address: 236/6 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Phone no.: (+84) (28) 35142255

We would like to notify the Vietnam Securities Depository (VSD) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) on our record date to publish the list of shareholders as follows:

 Stock name: Shares of Coteccons Construction Joint Stock Company

Stock code: CTD

Type of stock: Ordinary shares

Par value: 10,000 VND/stock

Stock exchange: HOSE

Record date: 22 June 2020

1. Reason and purpose: To convene an extraordinary meeting of shareholders of Coteccons Construction Joint Stock Company hosted by the shareholder Kustocem Pte. Ltd.

2. Specific contents: Convening an extraordinary meeting of shareholders

- Ratio: 1:1 (1 share – 1 vote)

- Time: 13 July 2020

- Place: the party convening the extraordinary meeting of shareholders will notify of specific details in the invitation to the extraordinary meeting of shareholders and publish on its website at least 10 days before the meeting

- Meeting contents:

Agenda of the meeting

(i) appointing independent auditors to undertake forensic audits in relation to Coteccons as from 2017 up to now (Special Audit). The Board of Supervisors (BOS) is empowered to make all decisions in relation to any other personnel including but not limited to internal and/or external counsel, the scope, the activities and all other issues in relation to the Special Audit. The initial scope of the Special Audit includes the following and/or such other scopes as determined by the BOS at its sole discretion:

- establishing that the conditions and justifications for award of sub-contracts and/or purchase orders to related parties from January 2017 to date were/are fully compliance with Article 36 of the Charter;

- conditions and justifications for waiving/non-tendering of major contracts subsequently tendered by and awarded to Ricons were/are fully compliant with Article 25.4(c) and Article 36 of the Charter for the period from January 2017 to date;

- examining records and payroll for period from January 2017 to date for instances of inter-group transfer of staff from Coteccons to related parties on a temporary, part-time or full time basis, to ensure legitimate accrual of all costs to the related party benefiting from said transfers; and

- examining material inventories, plant and equipment hire sheets for period from 2017 to date for instances of inter-group transfer of plant, equipment or materials from Coteccons to related parties on loan, part-time or full time rental basis, and ensure legitimate accrual of all costs to related party benefiting from said transfers.

(ii) changing the current Board of Directors (BOD) and appointing a new BOD from the number of candidates nominated by Coteccons’ eligible shareholders in accordance with the principles for nomination of the BOD candidates and based on the cumulative votes as set out in Article 24 of the Charter.

Other contents and documents for the extraordinary meeting of shareholders is expected to be published on the company’s website at least 10 days before the meeting.

Request that VSD make and send us the list of shareholders on the record date as mentioned above to the following address:

- Address for hard copy delivery: 1103 Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.

- Email address for digital delivery: contact@kusto.com.vn

We are committed that the list of shareholders will be used for proper purpose and comply the procedures of VSD. We will be fully responsible before the law for any violations.

ON BEHALF OF KUSTOCEM PTE. LTD.

Talgat Turumbayev

Authorized Signatory

Coteccons và “Coteccons Group” - công trình dang dở của Chủ tịch Nguyễn Bá Dương
Cổ đông Coteccons đang lo lắng về một tương lai bất định khi "bầu sữa" Coteccons ngày một nhỏ lại, trong khi các công ty trong Coteccons Group ngày một...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư