Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2021, 20:10:24
Ngân sách dành mua vắc-xin phòng Covid-19 còn bao nhiêu?
Nguyễn Lê - 21/10/2021 10:15
 
Đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn lực để mua vắc-xin phòng Covid-19 khoảng 26.800 tỷ đồng, cơ bản bảo đảm nguồn lực để mua vắc-xin theo kế hoạch.
.
Đến hết tháng 9/2021, tổng số đã quyết định sử dụng để bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc-xin là 15.534 tỷ đồng.

Nguồn lực mua vắc-xin phòng Covid-19 còn lại khoảng 11.270 tỷ đồng, theo thông tin của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Một số thông tin về chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cơ chế huy động nguồn lực mua vắc-xin tiêm phòng Covid-19 là báo cáo được Ủy ban Tài chính - Ngân sách vừa hoàn thành, gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Theo báo cáo, đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn lực để mua vắc-xin phòng Covid-19 khoảng 26.800 tỷ đồng, cơ bản bảo đảm nguồn lực để mua vắc-xin theo kế hoạch.

Gồm, nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí khoảng 18.100 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương đã bố trí khoảng 14.574 tỷ đồng. Gồm 1.237 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2021; 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch năm 2020 của Bộ Y tế chưa sử dụng chuyển sang năm 2021) và ngân sách địa phương bố trí khoảng 3.540 tỷ đồng (bao gồm 1.040 tỷ đồng từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân).

Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, báo cáo cho biết  tính đến ngày 5/10/2021, đã huy động được 8.693 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) từ các tổ chức và cá nhân đóng góp, tài trợ cho Quỹ (huy động thêm được khoảng 56 tỷ đồng so với tháng trước).

Về việc sử dụng nguồn lực mua vắc-xin phòng Covid-19, Ủy ban nêu con số đến hết tháng 9/2021, tổng số đã quyết định sử dụng để bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc-xin là 15.534 tỷ đồng.

Gồm, ngân sách trung ương chi 7.574 tỷ đồng (1.237 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2021; 5.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch năm 2020 của Bộ Y tế chưa sử dụng chuyển sang năm 2021). Quỹ vắc-xin chi 7.960 tỷ đồng.

Sau khi trừ số đã có quyết định sử dụng như trên (15.534 tỷ đồng), nguồn lực còn lại khoảng 11.270 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách nhà nước còn khoảng 10.530 tỷ đồng, gồm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương là 7.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương 3.540 tỷ đồng. Quỹ vắc-xin còn lại 733 tỷ đồng.

Ủy ban Tài chính -  Ngân sách đề nghị Chính phủ khẩn trương tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định những chính sách liên quan đến chi phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 đang diễn ra về kinh phí đã chi phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa) và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn vốn này.

Chính thức bổ sung cho ngân sách Trung ương 14.620 tỷ đồng chi chống dịch
Ngân sách trung ương năm 2021 được bổ sung14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư