Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua cổ phần Cảng Vĩnh Long khối lượng lớn qua đấu giá
Nhà đầu tư cá nhân Dương Thị Huyền Quyên thông báo đăng ký mua cổ phần Cảng Vĩnh Long khối lượng lớn qua đấu giá công khai. Cụ thể như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty CP cảng Vĩnh Long

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: Dương Thị Huyền Quyên

2. Ngày sinh: 08/11/1980

3. Số chứng minh thư nhân dân: 017389681  cấp ngày 26/12/2012 tại Hà Nội.

4. Địa chỉ: Phòng 509, Tập thể 71/2 Thịnh Hào 1 – Tôn Đức Thắng – Hà Nội.

5. Điện thoại: 0988 559 685

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 110.770 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 53.06%. vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 110.770 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 53.06%. vốn điều lệ.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính.

Ngày 30 tháng 08 năm 2017

Cá nhân đăng ký mua:

Dương Thị Huyền Quyên

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...