Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 10:19:23
Tag: bố cáo điện tử
  • Đăng bố cáo điện tử được hỗ trợ chi phí
    Doanh nghiệp đăng bố cáo điện tử đảm bảo thông tin chính xác, cập nhật và được hỗ trợ một phần chi phí. Sau khi đăng trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia, việc thanh toán qua mạng được giúp lưu trữ hóa đơn điện tử để doanh nghiệp nộp tiền đúng chi phí hợp lệ.