Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 10:30:49
Tag: đại đoàn kết dân tộc
  • [Longform] Đại thắng mùa Xuân 1975 và bài học sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
    45 năm trước, vào mùa Xuân Ất Mão 1975, với sức mạnh của Tổng tiến công và nổi dậy, dân tộc Việt Nam đã ghi thêm vào trang sử đấu tranh chống ngoại xâm một chiến công hiển hách - giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến trường kỳ hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.