Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2020, 03:39:48
Tag: lê văn thành
  • Thành phố Hải Phòng có Chủ tịch mới
    HĐND Thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ thứ nhất để bầu và kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND Thành phố và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021) theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.