Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 03:36:23
Tag: phát triển điện
  • Chuyện quy hoạch điện
    “Điện đi trước một bước, làm nguồn động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tiềm lực an ninh quốc phòng” là quan điểm xuyên suốt trong phát triển ngành điện.