Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 17:05:20
Tag: triển khai thi hành hiến pháp
  • 5 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thi hành Hiến pháp
    Ban Bí thư vừa có Chỉ thị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên truyền Hiến pháp tránh giáo điều, hình thức >Chủ tịch nước ký lệnh công bố Hiến pháp sửa đổi >Doanh nhân lần đầu chính danh trong Hiến pháp