Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 13:05:15
Tag: ts. hồ quốc tuấn
  • Phát triển thị trường chứng khoán: Không thể nóng vội
    Tại Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội là: “Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế”.