Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 17:14:46
Hà Nội:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia
Hạnh Nguyên - 05/12/2022 06:42
 
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Kế hoạch nêu rõ, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện hoạt động của các cấp Hội Luật gia Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hội nhập và phát triển của Thủ đô. 

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Luật gia Thành phố Hà Nội, phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân trên địa bàn Thủ đô.

Cấp ủy, tổ chức Đảng và các cấp Hội Luật gia Thành phố Hà Nội tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút luật gia có tài, có tâm tích cực tham gia hoạt động của Hội Luật gia; 

Lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm làm cán bộ chủ chốt của các cấp Hội Luật gia. 

Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia vững về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Luật gia.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội. 

Tích cực thực hiện và nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đặc biệt là cho người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các công tác xã hội khác; 

Chủ động phối hợp tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, giải quyết tranh chấp, hòa giải ở cơ sở. Tích cực chủ động tham gia vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra, giám sát sơ kết, tổng kết theo quy định. 

Đảng đoàn HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Luật gia Thành phố Hà Nội tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện chính sách pháp luật của nhà nước; 

Tham gia góp ý, thẩm định chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hà Nội.

Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền trong toàn Thành phố Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư