Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 09:41:46
Thường vụ Quốc hội họp bất thường, xem xét vốn các dự án Chương trình Phục hồi
Nguyễn Lê - 29/08/2022 08:17
 
Số vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiệu bố trí kế hoạch vốn là 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án.
.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều nay (29/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường, xem xét hai nội dung quan trọng.

Một là, việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Hai là, xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Cả hai nội dung này đều do  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa uỷ quyền Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đều do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thẩm tra.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội vào những ngày đầu năm 2022, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kèm theo danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn dự kiến bố trí từ Chương trình để Quốc hội cho ý kiến.

Sau đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án đầu tư công thuộc Chương trình và một số nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển; tăng chi từ nguồn NSNN tối đa 176.000 tỷ đồng với thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực.

Gồm: Y tế: 14.000 tỷ đồng; an sinh xã hội, lao động, việc làm: 8.150 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 40.000 tỷ đồng, cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 113.550 tỷ đồng.

Quốc hội cũng đồng thời giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết, khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Đến nay, theo kết quả phân bổ, số vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiệu bố trí kế hoạch vốn là 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án.

Số vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo nhưng chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định là 25.430 tỷ đồng cho 168 dự án.

Số vốn còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương do chưa đủ điều kiện và đã thông báo nhưng bộ, cơ quan trung ương, địa phương không tiếp tục đề xuất là 3.432 tỷ đồng.

Đã bố trí được 136.000 tỷ đồng vốn từ Chương trình phục hồi
Chính phủ đã thông qua danh mục dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, trình Quốc hội ngay ngày 9/8/2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư